Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Πρόσκληση στην 21η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων στις 20 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30

πρόσκληση

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́ 87-7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133-19.7.18), και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022,

  Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, λαμβανομένων των ισχύοντων υγειονομικών μέτρων, στην 21η/2022  δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, μέσω “Cisco Webex”, τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Καλαμπάκας, στις 20 Δεκεμβρίου  2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα  18:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θ Ε Μ Α Τ Α :

 1. Έγκριση των δικαιολογητικών δαπανών της πάγιας προκαταβολής των Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Μετεώρων.
 2. Έγκριση υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα για Πολίτες με Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες» (Citizens, Equality, Rights and Values Programme), της Δράσης: « Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για αδελφοποίηση πόλεων και δίκτυα πόλεων (CERV-2022-CITIZENS-TOWN)» με κωδικό αριθμό 101091134, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος LVINC, από το Δήμο Μετεώρων  ως φορέα του Προγράμματος-Αποδοχή πίστωσης
 3. Αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (Δ΄Κατανομή) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
 4. Τροποποίηση πρ-σμού οικ. έτους 2022.
 5. Κατάρτιση σχεδίου ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Μετεώρων οικονομικού έτους 2023.
 6. Προέλεγχος των λογαριασμών οικ. έτους 2021 και σύνταξη εκθέσεων ισολογισμού.
 7. Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Μετεώρων κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. κατάθ. 926/2022 κλήσης (επανασυζήτησης μετά την έκδοση αναιρετικής απόφασης), ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας, κοινοποιούμενη και προς τον «ΔΗΜΟ ΜΕΤΕΩΡΩΝ»
 8. Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 171297 ΕΞ 2022/2022 απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης της Επιτροπής Συντονισμού Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων
 9. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ (Δ.Ε. ΧΑΣΙΩΝ – ΤΥΜΦΑΙΩΝ)».
 10. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση οδού Μετεώρων της Δ.Κ. Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων».
 11. Χορήγηση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Μετεώρων».
 12. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ”.
 13. Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ του έργου «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης και αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων του Δήμου Μετεώρων».
 14. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού πάγιας προκαταβολής Τοπικών Κοινοτήτων έτους 2022.
 15. Παράταση συμβάσεων για ένα έτος, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67», σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ και αντικατάσταση επιχορηγούμενου εργαζόμενου.
 16. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια ««ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ»( προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet και προμήθεια συστήματος διαχείρισης επισκεπτών & προμήθεια tablets για την υπογραφή εγγράφων). Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού.
 17. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας δημοτικού αγροτεμαχίου στη θέση «Τζώρτζιες» του οικισμού Σταγιάδων της Κ. Αγναντιάς του Δήμου Μετεώρων.
 18. Περί διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής από τέλος βοσκής.
 19. Έγκριση χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Άρδευση Αμπελίων ΤΚ Βασιλικής του Δήμου Μετεώρων».
 20. Ορισμός Δικηγόρου για σύνταξη μήνυσης κατά κτηνοτρόφου κατόπιν αίτησης των προέδρων των Τ.Κ. Ασπροκκλησιάς, Αχλαδέας και Σκεπαρίου.
 21. Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του 2ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου μετά την έκδοση της Α312/2018 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων.
 22. Ορισμός Συμβολαιογράφου για σύνταξη δικαστικού πληρεξουσίου κατόπιν της υπ’ αριθμ. 273/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μετεώρων και έγκριση όρων συμφωνητικού.
 23. Εξειδίκευση πίστωσης για απονομή του «Πατραμάνειου βραβείου» της Κ. Αμπελοχωρίου.
 24. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Μετεώρων και Δ.Ε.Υ.Α.Μ για την Πράξη «Αποχέτευση ακαθάρτων Τ.Κ. Καστρακίου».
 25. Ανάθεση εργασιών επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη ΔΕΔΔΗΕ.
 26. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν 4412/2016, κατόπιν άγονων διαγωνισμών, για την προμήθεια καταστροφέα προϋπολογισμού 432,00 € με Φ.Π.Α. στο πλαίσιο της υπ.αρ.:5132/3-2-2018 Πρόσκλησης του προσράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
 27. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες συμμετοχής του Δήμου μας στην έκθεση τουρισμού στο Ισραήλ.
 28. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 1ου ΠΚΤΜΝΕ-συμπληρωτικής σύμβασης του έργου «Αποχέτευση ομβρίων επέκτασης πόλης Καλαμπάκας Δ. Μετεώρων».
 29. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου “Άρδευση Αμπελιών της Τ.Κ. Βασιλικής του Δήμου Μετεώρων”.
 30. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση μελέτης δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΟΤΑ».
 31. Χορήγηση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία σε υποδομές του Δήμου Μετεώρων (Δ.Ε. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ – ΑΣΠΡ/ΜΟΥ)».

Ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής

   Θεόδωρος Γ. Αλέκος

0 Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια

Αφήστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Translate »
Μετάβαση στο περιεχόμενο